New marker

Marker description. Use the pen to edit and for help on styling and adding links.

New marker

Marker description. Use the pen to edit and for help on styling and adding links.

New marker

Marker description. Use the pen to edit and for help on styling and adding links.

Nederland geen belastingparadijs

Nederland moet stoppen met het faciliteren van grootschalige belastingontwijking door multinationals, en moet alle deals (tax rulings) die gesloten zijn met bedrijven openbaar maken.

Belasting op grondstoffen

Als we belastingen gaan heffen op grondstoffen en onduurzame producten, kan de belasting op arbeid fors omlaag. Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om mensen in dienst te nemen, kan Nederland banen behouden en creëren en krijgen mensen meer bestedingsruimte. Het gaat lonen om het gebruik van grondstoffen te verminderen en om te recyclen.

Basisinkomen voor iedereen

De Partij voor de Dieren wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Wij willen dat pilots op dit gebied gestimuleerd worden. De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, het afschaffen van belasting op inkomen of het invoeren van een belasting op grondstoffen. De wijze waarop onze economie nu georganiseerd is, moet drastisch veranderen. Het huidige systeem is vastgelopen waardoor mensen, dieren, de natuur en het milieu de dupe worden. We hebben niet alleen een economische crisis maar ook een grondstoffen-, biodiversiteit- en klimaatcrisis. De overheid kan een belangrijke rol vervullen om het vastgelopen systeem te veranderen. Want het is niet te verantwoorden dat een samenleving veel onvervulde en onvervulbare taken kent, en tegelijk een groot aantal werklozen. Ook moeten mensen die langdurig werkloos zijn financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.

AOW vanaf 65 jaar

Een samenleving met veel werkzoekende ouderen kan niet doorgaan met het verhogen van de AOW- leeftijd. De Partij voor de Dieren vindt daarom dat er een flexibele AOW-leeftijd moet komen, mede gebaseerd op het aantal gewerkte jaren. Wie 40 jaar gewerkt heeft, krijgt vanaf 65 jaar AOW. Wie een uitkering heeft op 65-jarige leeftijd, krijgt vanaf dan AOW. Het moet mogelijk worden te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een in evenredigheid aangepaste AOW-uitkering.

Daarnaast moet, gelet op de werkloosheidscijfers en het gebrek aan vacatures voor 60-plussers, de sollicitatieplicht voor deze leeftijdscategorie afgeschaft worden.

LHBTI

In Nederland hebben alle burgers dezelfde rechten. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals LHBTI (lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse- conditie (d.w.z. met mannelijke én vrouwelijke geslachtskenmerken)), zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

De Partij voor de Dieren wil een verbod op LHBTI-discriminatie, net als op discriminatie wegens godsdienst, ras et cetera, expliciet opgenomen wordt in artikel 1 van de Grondwet. Transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekse-conditie moet verboden worden in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd. De aanpak van anti-LHBTI- geweld moet topprioriteit blijven bij politie en justitie. Geweld met een discriminerende achtergrond dient zwaarder bestraft te worden en de politie gaat geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie registreren. De overheid moet daarnaast een krachtig LHBTI- emancipatiebeleid voeren en investeren in LHBTI-emancipatie in het onderwijs. LHBTI-leerlingen en - leraren zijn welkom op iedere school.

Geen TTIP

Mensen- en dierenrechten, natuur en duurzaamheid gaan voor economische kortetermijnbelangen. De Partij voor de Dieren is tegen vrijhandelsakkoorden zoals CETA en TTIP, omdat deze deals de democratie ondermijnen en grote negatieve gevolgen hebben voor mens, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid. Zo beperken ze de keuzevrijheid en privacy van consumenten. Ook bedreigen ze de ontplooiingskansen van minderbedeelden en kwetsbaren. Ontwikkelingslanden dragen vaak de lasten van de wereldvrijhandel, maar delen niet mee in de lusten. We willen de positie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel sterk verbeteren en de wereldeconomie meer regionaliseren.

De Partij voor de Dieren wil dat de EU en Nederland geen nieuwe vrijhandelsakkoorden meer afsluiten. Als er toch vrijhandelsverdragen worden afgesloten door de EU, moeten lidstaten daarover altijd het laatste woord hebben. Er zal dan een bindend referendum worden georganiseerd.

Afschaffen bio-industrie

De intensieve landbouw in ons land maakt vele slachtoffers. Elk jaar worden in Nederland ruim 500 miljoen dieren geslacht na een kort en ellendig leven. We houden zoveel dieren voor vlees, zuivel en eieren dat geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt. Megastallen, volksgezondheid en dierenwelzijn gaan niet samen. Daarom moet er een einde komen aan de bio-industrie. In plaats daarvan komt de focus te liggen op de akker- en tuinbouw. Daar waar dieren worden gehouden, dient het recht op natuurlijk gedrag wettelijk vastgelegd te worden. Kippen horen een stofbad te kunnen nemen, varkens moeten kunnen wroeten en koeien en geiten horen in de wei.

Dieren moeten zo min mogelijk vervoerd worden, en áls ze vervoerd en geslacht worden, moeten ze daar zo min mogelijk leed en stress bij ondervinden. Door regionalisering, het uitbannen van langeafstandstransporten en het inkrimpen van de veehouderij verminderen we bovendien de kans op de uitbraak van dierziekten.

Basisbeurs weer terug

Goed en toegankelijk onderwijs vormt het fundament van een vrije, democratische samenleving. Een samenleving bloeit alleen als iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, de kans krijgt zich te ontwikkelen en de opleiding te volgen die past bij zijn of haar vermogens. Toegankelijkheid van het onderwijs is een kernwaarde die te allen tijde onze verdediging verdient – en sinds de afschaffing van de basisbeurs zelfs weer moet worden bevochten. De Partij voor de Dieren vindt dat het leenstelsel moet worden afgeschaft en dat de basisbeurs weer terug keert.

Duurzaam onderwijs

De onderwerpen duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn zijn de pijlers van de omslag naar een duurzame samenleving die nog deze generatie moet plaatsvinden. Deze kennisgebieden moeten een vast onderdeel worden van het lespakket op basisschool en in het voortgezet onderwijs. In de opleiding van leraren moet hier adequaat aandacht aan worden besteed. De Partij voor de Dieren wil daarnaast dat in het onderwijs 100 procent biologische schoolkantines en overblijfmaaltijden komen. De norm wordt dat vlees en andere dierlijke producten de uitzondering vormen en niet standaard op het menu staan. Scholen worden tevens ondersteund bij het inrichten van een schooltuin, zodat kinderen de kans krijgen om zelf voedsel te telen.

Humanitaire missies

Nederland moet zich op het gebied van internationale bondgenootschappen en missies loyaal opstellen naar haar bondgenoten, maar moet wel altijd haar eigen afwegingen maken waarbij niet geopolitieke overwegingen de doorslag geven, maar mededogen en duurzaamheid. In dat beleid passen opbouwmissies in het kader van ontwikkelingssamenwerking veel beter dan militaire missies, ook wanneer die een opbouwcomponent kennen. Wij willen dat het buitenlandse beleid erop gericht is de oplopende spanningen in de wereld te verminderen. Het is noodzakelijk om steeds de oorzaken van de spanningen en conflicten te onderzoeken en niet louter te reageren op het geweld dat door dieper liggende oorzaken wordt opgewekt. Daarmee ontstaan vicieuze cirkels van geweld die mensen tot steeds extremere opvattingen en daden brengen. De voedingsbodem voor geweld en internationale politieke en militaire conflicten dient te worden weggenomen en voor de Partij voor de Dieren is het evident dat Nederland daarin eerder een rol vervult dan in deelname aan militaire missies. Daarom wil dat de Partij voor de Dieren dat Nederland niet meewerkt aan NAVO- gevechtsmissies en zich terugtrekt uit Syrië en Mali. Nederland moet de volledige zeggenschap behouden over de eigen krijgsmacht. Daarnaast moet de leeftijd waarop onze militairen uitgezonden mogen worden op missies verhoogd worden van 18 naar 21 jaar.

Levenslang houdverbod

De Partij voor de Dieren wil dat dierenmishandeling en -verwaarlozing hard worden aangepakt. Voor dierenbeulen is de pakkans nu te klein en de straffen zijn laag. Er zijn te weinig mogelijkheden om dierenbeulen te vervolgen. Wie dieren mishandelt, mag wat de Partij voor de Dieren betreft geen dieren meer houden. Het opleggen van een levenslang houdverbod moet mogelijk worden voor mensen en bedrijven die keer op keer dieren mishandelen of verwaarlozen.

Klimaatwet

Alle mooie beloften ten spijt is de uitstoot van CO2 in Nederland toegenomen in plaats van gedaald. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland het halen van de klimaatdoelen tot prioriteit maakt en daadwerkelijk actie onderneemt. Op naar een werkelijk CO2 -arme economie! Een klimaatwet die het reduceren van broeikasgassen verplicht, moet zo snel mogelijk in werking treden. Daarin is vastgelegd dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 40 procent minder is dan in 1990, en in 2030 65 procent minder. In 2040 moet Nederland CO2–neutraal zijn en wordt er geen fossiele brandstof meer gebruikt.

Ouderschapsverlof

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat beide ouders voor hun kinderen kunnen zorgen en de zorgtaken kunnen delen. De mogelijkheid voor ouderschapsverlof is daarom belangrijk voor beide zorgende partners. Drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders moet mogelijk worden, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk. Ook zou het kraamverlof voor partners uitgebreid moeten worden van twee dagen naar twee weken.

De Partij voor de Dieren vindt daarnaast betaalbare kinderopvang noodzakelijk. Kinderopvang moet bovendien veilig, dichtbij het werk en flexibel zijn, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk. De bijdrage van de overheid moet aan de kinderopvang moet in stand blijven. Onderzocht moet worden of kinderopvang standaard onderdeel kan worden van het door de overheid aangeboden basisonderwijs, naar Scandinavisch model.

Onverdoofd slachten

De Partij voor de Dieren heeft het initiatief genomen tot een wetsvoorstel om het onverdoofd slachten van dieren te verbieden. Volgens de algemeen geldende Nederlandse dierenwelzijnswetgeving, moeten alle dieren verdoofd worden voordat ze geslacht worden. Toch worden er in Nederland ieder jaar ruim twee miljoen dieren onverdoofd geslacht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, leed en stress veroorzaakt. Dierenartsenorganisaties in Nederland en Europa spreken zelfs van onaanvaardbaar lijden. Op de huidige wet die het onverdoofd slachten van dieren verbiedt, wordt een uitzondering gemaakt voor joodse en islamitische slachters. De Partij voor de Dieren is voor godsdienstvrijheid, maar vindt het onacceptabel dat er in afwijking van de algemeen geldende Nederlandse dierenwelzijnswetgeving uitzonderingen zijn voor slachtmethoden die bewezen extra dierenleed veroorzaken. Wat ons betreft liggen de grenzen van de godsdienstvrijheid daar waar dierenleed begint. Het zou voor een dier niet uit moeten maken welke religie zijn slachter aanhangt. De Partij voor de Dieren wil daarom met de initiatiefwet onverdoofd ritueel slachten de uitzonderingspositie opheffen. Het initiatief wetsvoorstel is juni 2011 met 116 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. Helaas strandde het voorstel in de Eerste Kamer. De Partij voor de Dieren werkt aan een nieuw voorstel.

Jachtverbod

In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In ons kleine landje wordt de leefruimte van deze dieren steeds verder ingeperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. De dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, vaak zonder enig ander resultaat dan de dood van talloze dieren De hobbyjacht, vaak uitgevoerd onder het mom van populatiebeheer, moet stoppen. Elk jaar worden twee miljoen dieren doodgeschoten en nog eens talloze dieren aangeschoten. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden wreed verstoord en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten. De jacht zorgt voor overpopulatie, want door het wegvallen van grote aantallen dieren worden het jaar daarna ter compensatie meer jongen geboren. Het uitzetten en bijvoederen van dieren verstoort het natuurlijk evenwicht.

Zonnepanelen

We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis; dat is noodzakelijk voor het milieu en de natuur en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen. Samen met je buren groene energie opwekken, wordt makkelijker. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op de daken. Wat je opwekt, hoef je niet te gebruiken maar kun je delen met anderen, belastingvrij. Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. Door de energie die we wel gebruiken lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen.

Meer biologische landbouw

De Partij voor de Dieren wil gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Er wordt in de wereld meer dan genoeg voedsel verbouwd om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Maar de productie is niet duurzaam en veel voedsel wordt verspild. De grootste voedselverspilling zit in het voeren van dieren met voedsel dat ook geschikt is voor mensen. We zullen minder dierlijke en meer plantaardige producten moeten eten, in het belang van dieren, natuur en milieu, maar óók voor onze eigen gezondheid.

De Partij voor de Dieren wil dat Nederland de import en teelt van genetische gemanipuleerde gewassen verboden wordt en dat onze groente gifvrij is. Doorgeslagen regels over houdbaarheidsdata en uiterlijke kenmerken van voedsel moeten we aanpassen, want die werken voedselverspilling in de hand. Met goede voorlichting over het bewaren en de houdbaarheid van voedsel zorgen we dat minder voedsel in de vuilnisbak belandt. In de prijs van voeding moeten bovendien alle kosten verwerkt zijn, ook de kosten om dieren, natuur en het milieu te beschermen en om de voedselveiligheid te garanderen. De kiloknaller verdwijnt wat ons betreft uit de schappen. En voor alle producten wordt een eerlijke prijs betaald. Ook op scholen moet er aandacht zijn voor gezonde voeding. Scholen moeten hun programma’s voor gezonde maaltijden en schoolfruit uitbreiden en biologisch en duurzaam inkopen. Daarnaast moeten lesprogramma’s ruim aandacht besteden aan gezonde en duurzame voeding.

De Partij voor de Dieren wil daarnaast dat gesubsidieerde reclamecampagnes voor vlees en zuivel stoppen. De miljoenensubsidies voor promotie van landbouwproducten worden afgebouwd en tot die tijd alleen nog ingezet voor biologische en plantaardige producten. De ontwikkeling van plantaardige vlees-, zuivel- en vis- vervangers moet juist worden ondersteund en er moeten campagnes komen gericht op de bevordering van een plantaardig voedingspatroon. Restaurants van overheidsinstellingen zouden daarnaast biologisch, regionaal geproduceerd voedsel moeten serveren en tenminste één vlees- en visloze dag moeten invoeren. Bedreigde diersoorten horen niet thuis op de menukaart. Om mensen te informeren over herkomst, dierenwelzijn, sociale omstandigheden, gezondheidsaspecten en de ecologische voetafdruk moeten voedingsmiddelen een duidelijk etiket krijgen. In het geval van vlees, zuivel en eieren moet het etiket ook laten zien waar het dier geboren, gehouden en geslacht is. De Partij voor de Dieren wil daarnaast stadslandbouw stimuleren en dat er strenge duurzaamheidscriteria komen voor de import van grondstoffen, zoals palmolie, soja en biomassa.

Verbinding natuurgebieden

De natuur die we nog over hebben in Nederland, moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden krijgen planten- en diersoorten betere kansen. De dieren in de Oostvaardersplassen moeten meer natuurlijke beschutting en toegang tot een groter natuurgebied krijgen. Het Oostvaarderswold wordt daarom zo snel mogelijk aangelegd om de Oostvaardersplassen met de Veluwe te verbinden, zodat dieren van gebied naar gebied kunnen trekken volgens hun natuurlijke behoefte.

Minder Brussel

Europa is geen federale staat en het is ook niet wenselijk of nodig om daarnaar te streven. Een zorgvuldige afbakening van Brusselse bevoegdheden is van groot belang. De Partij voor de Dieren wil een Europese Unie, die democratisch en controleerbaar is en waarin de stem van de burger wordt gehoord. Zo’n Europa pakt problemen aan die om een gezamenlijke oplossing vragen, maar laat lidstaten zelf beslissen op beleidsterreinen waar Europees beleid meer kwaad doet dan goed.

De PvdD is een groen-eurokritische partij. We zijn zeer kritisch op Brussel, maar op een constructieve manier. Groene eurokritiek is een nieuw fenomeen dat niet voortkomt uit nationalisme of eigenbelang, maar uit het algemene belang van duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarmee vormt de Partij voor de Dieren een zeer herkenbare nieuwe politieke stroming die zich niet in de oude links-rechts tegenstelling laat kwalificeren.

Nationaal zorgfonds

De kosten in de zorg kunnen omlaag door de bureaucratie aan te pakken. Door een eind te maken aan de macht en winsten van zorgverzekeraars, door te stoppen met absurde beloningen aan de top en door de professionals van de werkvloer weer aan het roer te zetten. De Partij voor de Dieren wil geen marktwerking in de zorg. Er moet daarom een Nationaal Zorgfonds komen, dat zorg toegankelijk maakt voor iedereen.

Goed openbaar vervoer

De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor efficiënt en comfortabel openbaar vervoer. Vanuit elke woonkern moeten onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn, ook voor mensen met een lichamelijke beperking. Het openbaar vervoer moet betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn, ook op het platteland. De Partij voor de Dieren wil daarnaast dat treinstations beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers, met voldoende en veilige fietsenstallingen. Daarnaast moet het OV-fiets systeem worden ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV- knooppunten.

Om meer mensen met de trein te laten reizen moet de trein comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de (zakelijke) reiziger. Het aantal treinen moet daarom worden uitgebreid. Op alle knooppuntstations zouden vergader- en werkfaciliteiten moeten komen. En elk treinstel moet beschikken over wc’s, stopcontacten en internet. Ook het duurzaam personen- en goederenvervoer over water wordt gestimuleerd, inclusief veerverbindingen.

Reizen door Europa met de trein moet toegankelijk zijn. Daarom moet Nederland inzetten op betrouwbare, betaalbare, emissiearme en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden.

Ontbossing Amazone

In Zuid-Amerika wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt om op de vrijgekomen grond soja te verbouwen. Deze soja wordt met name gebruikt als veevoer voor de intensieve veehouderij. Nederland is als afnemer van dit veevoer medeverantwoordelijk voor ontbossing van de regenwouden, en voor de grote sociale misstanden zoals gedwongen onteigening door knokploegen, slavernij en kinderarbeid. In Zuid-Amerika ontbreekt vaak de politieke wil of macht om iets te doen aan de misstanden. Daarom hebben we als Nederland een extra grote verantwoordelijkheid om iets te doen. We moeten als politiek en als overheid een actieve rol spelen in het tegengaan van deze misstanden en de import van duurzame soja bevorderen. Er is voldoende duurzame soja beschikbaar om aan de vraag in Nederland te voldoen, maar er is een actieve overheid nodig om de markt aan te sporen deze duurzame soja ook daadwerkelijk af te nemen en om de achterblijvers mee te trekken met de voorhoede. Bij het nemen van die verantwoordelijkheid moet Nederland niet wachten op wat er in de EU gebeurt. Door de enorme omvang van de vleesproductie in Nederland zijn wij binnen Europa de grootste belanghebbende en kunnen dan ook niet anders dan een voortrekkersrol spelen als we de problemen echt serieus willen nemen. De Partij voor de Dieren bepleit daarom een importverbod voor soja voor veevoer. In plaats daarvan zou duurzaam veevoer via regionale teelt geproduceerd moeten worden. Ook is het van groot belang dat mensen minder dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren, melk, en meer plantaardige eiwitten consumeren. Het is immers veel efficiënter en diervriendelijker om plantaardige eiwitten te produceren. Voor de productie van 1 kg vlees is tot 7 kilo graan nodig.

Geen planeet B

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. De grootste uitdaging van dit moment is de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een aarde met schone lucht, schoon water, soortenrijkdom, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met álle andere bewoners van deze planeet. Het is tijd voor Plan B, omdat er geen Planeet B is.

Opvang vluchtelingen

Miljoenen mensen verlaten huis en haard, op de vlucht voor grof geweld. Daarnaast zijn talloze mensen op zoek naar een beter leven. Europa kampt met een nauwelijks te reguleren instroom van vluchtelingen en migranten. Veel van deze mensen zijn voor hun veiligheid en mensenrechten mede afhankelijk van onze hulp. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen moeten worden geholpen. Nederland en Europa hebben niet alleen een verantwoordelijkheid in het bieden van menswaardige opvang en hulp aan deze mensen. We moeten tegelijkertijd proberen de oorzaken van de

vluchtelingenstromen en de voedingsbodem van conflicten weg te nemen. Klimaatverandering, waardoor droogte en voedseltekorten ontstaan, ligt aan de bron van een groot aantal conflicten dat mensen op drift jaagt. Onze agressieve export- en handelsstrategie en het faciliteren van belastingontwijking door multinationals, ontneemt mensen in ontwikkelingslanden kansen om in hun eigen land een goed bestaan op te bouwen. Nederland heeft een grote ecologische voetafdruk, die de kansen voor mensen in ontwikkelingslanden verkleint. Om het aantal vluchtelingen te verminderen, zullen we ons eigen handelen actief moeten veranderen.

De Partij voor de Dieren vindt het daarnaast belangrijk dat er voldoende kleinschalige opvang van vluchtelingen komt. Bewoners van de opvanggemeente moeten daarbij vooraf en tijdens de opvang goed geïnformeerd en betrokken worden. Huisvesting van vluchtelingen vindt plaats op zodanige wijze dat het aantal vluchtelingen op geen enkel moment meer mag zijn dan een kwart van het aantal inwoners van een stad of dorp voorafgaand aan de opvang. Dit om de sociale cohesie niet te ontwrichten en een goede integratie te bevorderen.

Vrouwenkiesrecht

Exact een eeuw geleden kregen vrouwen in Nederland passief kiesrecht. Het was het resultaat van bijna 25 jaar politieke mobilisatie van, voor en door vrouwen. Nu, honderd jaar later, zijn vrouwen astronaut, chirurg, hoogleraar, hebben zij patenten op hun naam staan, geven zij leiding aan multinationals, staan ze aan het hoofd van een regering en zijn zij vrijwel overal in onze samenleving vertegenwoordigd. Dat betekent niet dat de klus is geklaard. Neem de politiek. Een eeuw nadat Aletta Jacobs en de haren hun strijd wisten te verzilveren, is het aantal vrouwen in de Tweede Kamer nog altijd minder dan de helft. Van de 17 fractievoorzitters is Marianne Thieme de enige vrouwelijke lijsttrekker. Door de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek domineren in de media de sprekende hoofden van mannelijke politici. Politiek lijkt een mannenbezigheid, waarin vrouwen weliswaar getolereerd worden maar een ondergeschikte rol spelen. Deze masculiene vorm van politiek bedrijven is een belangrijke oorzaak voor het electorale ongenoegen. Kiezers kunnen op 15 maart het signaal afgeven dat politiek niet typisch mannelijk is. Meer vrouwen betekent meer diversiteit in wereldbeschouwing, presentatiewijze en oplossingen.

Overbevissing Noordzee

De Noordzee is ons grootste natuurgebied, met van oorsprong een grote soortenrijkdom. Helaas verkeert het gebied in kritieke toestand. Overbevissing heeft de Noordzee en de Waddenzee ernstig aangetast. Visserijtechnieken waarbij de bodem van de zee wordt omgeploegd om vissen in de netten van vissers te jagen, brengen grote schade toe aan de zeebodem. Veel vissoorten worden met uitsterven bedreigd. Door intensieve visserij zijn grote vissen als haaien en roggen er zeldzaam. Verstorende economische activiteiten zoals gaswinning en visserij horen niet thuis in de Noordzee en de Waddenzee. Voor herstel en behoud van het mariene ecosystemen moet met spoed het ‘nee, tenzij’-principe worden toegepast. Er wordt niet meer gevist totdat onafhankelijke biologen kunnen aantonen dat vangst verantwoord is vanuit oogpunt van biodiversiteit en vispopulaties. Daarnaast moeten er meer beschermde zeereservaten komen. Hier is geen plaats voor visserij of andere schadelijke activiteiten. Gebieden als het Friese Front en de centrale oestergronden moeten volledige bescherming krijgen en in de wet Natuurbescherming moet de bescherming van verschillende kwetsbare trekvissen en zeezoogdieren worden hersteld.

Gaswinning Groningen

Om aardbevingen en schade te voorkomen wordt de gaswinning in Groningen teruggebracht tot het als veilig beschouwde niveau van 12 miljard kuub per jaar en uiteindelijk tot 0. Er wordt in geen geval meer gewonnen dan 21 miljard kuub per jaar. De Partij voor de Dieren wil daarnaast dat gasleveringscontracten aan het buitenland waar mogelijk worden opgezegd. We gaan duurzame energie opwekken, dicht bij huis; dat is noodzakelijk voor het milieu en de natuur en het maakt ons minder afhankelijk van olie- en gasproducerende landen.

Gif lelieteelt

De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een duurzame én gifvrije landbouw. Want omwonenden van landbouwpercelen lopen het risico te worden blootgesteld aan gifstoffen. In de teelt, zoals de bloemen- en bollenteelt, worden veel giftige bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt. Mensen die in de buurt wonen worden vaak niet beschermd en zelfs niet geïnformeerd over de middelen die op deze landbouwpercelen worden gebruikt. Kinderen en volwassenen kunnen zo ongevraagd met gif in aanraking komen, waardoor hun gezondheid in gevaar komt. Naast de

gezondheidsrisico's voor de mens leidt grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tot ontbossing en tot vergiftiging van onze bodem en ons grond- en oppervlaktewater. Dit leidt tot de vernietiging van onze kwetsbare, maar essentiële biodiversiteit, inclusief de bestuivers als bijen, hommels en vlinders waarvan wij afhankelijk zijn.

Overijssel - Natuurgebieden PvdD

In het voorjaar van 2013 is de campagne Groeiend Verzet van de Partij voor de Dieren van gestart gegaan tegen de uitverkoop van natuurgebieden. Staatsbosbeheer verkocht stukken natuur in de regio Daarle (Overijssel) aan de hoogstbiedende via een veilinghuis als gevolg van de drastische natuurbezuinigingen die voormalig staatssecretaris Bleker (CDA) doorvoerde. Staatsbosbeheer moet vanwege deze bezuinigingen nog deze kabinetsperiode 100 miljoen afdragen aan de staatskas. Via de veiling konden jagers stukken natuur aan hun jachtveld toevoegen, boeren en speculanten stukken natuur kopen en daardoor zou de toekomst van die natuur onzeker worden. Uitverkoop van de natuur mogen we niet laten gebeuren. We kunnen geen vierkante meter natuur missen. In Nederland is nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig. De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het meest waardevolle dat wij hebben en de basis van al het leven.

De crowdfunding van de Partij voor de Dieren heeft in 2013 € 250.000 opgeleverd om op de veiling van Staatsbosbeheer bijna 100.000 m2 natuur vrij te kopen. De meest kwetsbare natuurwaarden zijn daarmee beschermd tegen de markt. In 2016 werd hier met behulp van de crowdfunding nog eens ruim 13.700 m² aangrenzende natuur aan toegevoegd. Daarmee is de Partij voor de Dieren de enige partij ter wereld met een eigen vrijstaat. Jachtvrij natuurlijk.

Geen afschot damherten

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van de beslissing om herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) af te schieten. Begin 2016 bepaalde de rechter dat de jacht op de damherten in de AWD mag doorgaan. De populatie damherten zal in de komende jaren door afschot worden teruggebracht van 3000 naar 800 dieren.

De Partij voor de Dieren wil dat in het wild levende dieren zoveel mogelijk met rust worden gelaten. In ons kleine landje wordt de leefruimte van dieren steeds verder ingeperkt. Nu dieren noodgedwongen vaker in de buurt van mensen leven, wordt al te gemakkelijk beweerd dat ze overlast veroorzaken. De dieren worden bestreden met de zwaarste middelen, vaak zonder enig ander resultaat dan de dood van talloze dieren. De Partij voor de Dieren is in principe tegen iedere vorm van populatiebeheer. De natuur reguleert in principe zichzelf. Dat geldt ook voor de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Het ‘preventieve afschot’ van gezonde dieren is geen oplossing. Jagers beïnvloeden sterfte onder dieren kunstmatig en dat zorgt ervoor dat er geen natuurlijke balans kan ontstaan van de populatie met haar omgeving. De Partij voor de Dieren wil situaties zoals op de Veluwe voorkomen, waarbij het jaarlijkse afschot van 2000 van de 3000 edelherten door hobbyjagers tot een jaarlijkse slachtpartij leidt. Daarmee worden niet alleen duizenden levens verwoest, maar wordt ook de natuurlijke populatiedynamiek letterlijk aan flarden geschoten. Die kant moet het niet op in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Geen uitbreiding Schiphol

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het uitbreiden van luchthavens. Nederland moet dan ook niet investeren in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol, luchthaven Lelystad, Groningen Airport, Eelde en Maastricht Aachen Airport moeten dus niet verder uitgebreid worden en vliegveld Twente moet niet worden aangelegd. Het uitbreiden van luchthaven brengt namelijk negatieve effecten met zich mee. Naast geluidshinder en het verdwijnen van natuurgebieden heeft vliegverkeer nog veel meer nadelige effecten op het milieu. Het draagt onder andere bij aan de zure regen door het ontstaan van stikstofoxide en ozon op het leefniveau en het is mede veroorzaker van het broeikaseffect door uitstoot van CO2 en stikstofoxide. Er wordt daarnaast ook nog eens bijgedragen aan de afbraak van de ozonlaag in de hogere luchtlagen.

Sluit kolencentrales

Kolencentrales zijn erg milieuvervuilend. Het milieu dient een belangrijke maatstaf te zijn bij het investeren in energievoorziening. Steenkool levert een belangrijke (negatieve) bijdrage aan de klimaatverandering. Volgens het Internationale Energieagentschap (IEA) zullen, als de ontwikkelingen zo doorgaan, in 2030 43% van de CO 2 -emissies uit kolencentrales komen. De Partij voor de Dieren wil daarom geen nieuwe kolencentrales, ook niet op de Maasvlakte. Bestaande centrales worden wat ons betreft zo snel mogelijk gesloten. En stroom uit kolencentrales mag niet het Nederlandse elektriciteitsnet op.

Geen verbreding A27

De Partij voor de Dieren wil minder asfalt en juist ruim baan voor de voetganger, voor de fiets en voor duurzaam, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer. Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de Partij voor de Dieren geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen, anders dan om milieuvervuilende knelpunten op te heffen of de verkeersveiligheid te bevorderen. Dat betekent ook dat de verbreding van o.a. de A27 niet doorgaat.

Kustbebouwing

We moeten onze natuur beschermen en daarmee ook de kust. De Partij voor de Dieren wil niet dat de Nederlandse kustlijn volgebouwd wordt met strandhuizen en appartementencomplexen. Er moet een einde komen aan bebouwing in de duinen en aan de kust, ook in Zeeland.

Slachtoffers Q-koorts bijstaan

Er is door de overheid te lang gewacht met optreden tegen de Q-koortsepidemie die in 2007 uitbrak. Door de dierziekte die van dier op mens overdraagbaar is, raakten tienduizenden mensen besmet, vierduizend mensen werden chronisch ziek en tenminste 25 mensen overleden aan de gevolgen van de besmetting. Ruim vijftigduizend drachtige schapen en geiten werden geruimd. Al sinds de uitbraak van de Q-koorts in 2007 maakt de Partij voor de Dieren zich sterk voor de slachtoffers. De partij pleitte destijds onder meer voor een fok- en transportverbod en heeft een motie ingediend om de slachtoffers te compenseren. Economische belangen hebben geprevaleerd boven de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren wil dat de regering excuses aanbiedt voor de wijze waarop de Q-koortsepidemie na 2007 is aangepakt, dat de regering haar verantwoordelijkheid erkent voor het nalaten van adequate voorzorgsmaatregelen en ruimhartig alle schade aan de slachtoffers vergoedt. De kosten van de bestrijding van toekomstige uitbraken van dierziekten moeten daarnaast volledig verhaald worden op de bedrijven waar de uitbraken plaatsvinden, conform het beginsel ‘de veroorzaker betaalt’.

Dieren en mensen moeten daarnaast beschermd worden tegen de uitbraak van nieuwe dierziekten. Om dierziekten te voorkomen moet het veehouderijsysteem in Nederland drastisch veranderen. Het huidige veehouderijsysteem - waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat - werkt dierziekten in de hand. Dieren worden in grote aantallen bij elkaar gehouden en lijden een stressvol bestaan. Bovendien vertonen dieren door het fokbeleid steeds meer genetische overeenkomsten. Ze zijn daardoor kwetsbaar voor de uitbraak van ziekten. Ziekten die overdraagbaar zijn op mensen vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren streeft naar een regionale en kleinschalige voedselproductie.

Geen megastal Grubbevorst

De Partij voor de Dieren is voor de afschaffing van de bio-industrie. Wij zijn dan ook zeer bezorgd over de opkomst van megastallen in Nederland en willen een stop op de "megamorfose" van ons landschap. We willen geen megastal Grubbevorst in Limburg! Megastallen vormen een gevaar voor het dierenwelzijn, de volksgezondheid en het milieu. Grote concentraties dieren vormen een verhoogd risico op ziekten zoals vogelpest, Q-koorts, MRSA en stafylokokken die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. De grote hoeveelheden antibiotica die preventief gebuikt worden om ziektes in megastallen te voorkomen, zorgen voor reële gevaren voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld antibioticaresistentie. De PvdD dringt er daarom expliciet op aan gezondheidsaspecten mee te nemen bij het bepalen van nieuwe (mega) bio-industriebedrijven. Er moet een afstand van minimaal 2.000 meter wordt aangehouden tussen stallen en woningen en tussen twee stallen. In grootschalige dierfabrieken worden zoveel mogelijk dieren op een klein oppervlak gehouden vanwege economische motieven. Dit vult alleen de portemonnee van grote ondernemers, letterlijk over de ruggen van dieren en ten koste van gezinsbedrijven. Gevolg hiervan is dat dieren aan hun huisvesting worden aangepast in plaats van dat de huisvesting aan de natuurlijke behoeften van dieren tegemoet komt. Met als gevolg het couperen van staarten bij schapen, het knippen van hoektanden en het afbranden van staarten bij varkens, het onthoornen van runderen, het snavelkappen bij kippen en andere verminkingen. De PvdD zet in op inkrimping van de veestapel, alternatieven voor dierlijke producten en op biologische landbouw.

Meer biologische landbouw